Komt overeen met het totale aantal aandelen van het vastgoedfonds, vermenigvuldigd met de aandeelprijs.

 

Voor CORUM Origin is dit: 2.110.159 aandelen € 1.135 (aandeelprijs per 1 april 2022) = € 2,395 miljard

 

En voor CORUM XL: 6.882.142 aandelen € 189 (aandeelprijs per 1 april 2018) = € 1,301 miljard

Komt overeen met het totale aantal aandelen, vermenigvuldigd met de nominale waarde van een aandeel.

 

Voor CORUM Origin is dit: 2.110.159 (aantal aandelen op 31 maart 2022) x € 862 = € 1,819 miljard

En voor CORUM XL: 6.882.142 (aantal aandelen op 31 maart 2022) x € 150 = € 1,032 miljard

Komt overeen met de van kracht zijnde inschrijvingsprijs na aftrek van de aan de beheermaatschappij betaalde inschrijvingscommissie.

 

Voor CORUM Origin is dit sinds 1 april 2022: € 999,21

EN voor CORUM XL is dit sinds 1 april 2018: € 166,32

Rendement op vastgoed op de dag van aankoop, dat wil zeggen de huur op jaarbasis afgezet tegen de aankoopprijs van het vastgoed, inclusief alle kosten (mutatierechten en marketingkosten). Het rendement van de gebouwen op het moment van aankoop houdt geen rekening met de kosten van het vastgoedfonds en is geen indicatie voor haar jaarlijkse prestaties.

Het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen in 2021 1,25% voor CORUM Origin en 0,10% voor CORUM XL), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de
jaarlijkse financiële prestatie van de vastgoedfondsen worden gemeten.

Dit meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en
beheerskosten.

De termijn tussen de datum waarop de aandelen verworven worden en de datum waarop zij recht geven op dividend. De inschrijver moet rekening houden met de termijn, in het bijzonder in het kader van een gefinancierde aankoop van aandelen, waarbij een verschil kan ontstaan tussen de aflossing van de financiering en de uitkering van de eerste dividenden.

De gefactureerde huren/factureerbare huren, alsmede de leegstaande panden. Dit percentage meet de financiële huurprestatie.

Het gecumuleerd oppervlak van de bezette panden/gecumuleerd oppervlak van de panden in bezit. Let wel, de rekenmethode van de fysieke bezettingsgraad is eigen aan elke beheermaatschappij, waardoor vastgoedfondsen
onderling niet kunnen worden vergeleken.

Komt overeen met de waarde waartegen gebouwen onder de huidige marktomstandigheden kunnen worden verkocht, vermeerderd met de waarde van andere activa (bijvoorbeeld liquide middelen) en verminderd met schulden.

Komt overeen met de liquidatiewaarde plus de noodzakelijke kosten om het vastgoed op dezelfde wijze te vervangen (notariskosten, mutatierechten, commissies).

Komt overeen met de waarde die moet worden opgegeven voor de IFI-aanslag. Dit is de terugkoopprijs waarop een coëfficiënt is toegepast (geeft het aandeel van het vastgoed weer binnen de liquidatiewaarde van het vastgoedfonds).