Wettelijke bepalingen


1. PRESENTATIE VAN DE SITE

1.1 Algemene informatie

De Site wordt uitgegeven door de onderneming CORUM L'Épargne. CORUM L'Épargne is distributeur van SCPI-vastgoed- en financiële producten en van ICBE- en levensverzekeringspolissen die uitsluitend uit producten van de CORUM Groep bestaan. 

Zij is met name de distributeur van de SCPI's CORUM Origin, CORUM XL en EURION (de laatste vooralsnog alleen beschikbaar in Frankrijk) die worden beheerd door de vermogensbeheerder CORUM Asset Management. CORUM L'Épargne treedt ook op als distributeur van het levensverzekeringscontract CORUM Life (vooralsnog alleen beschikbaar in Frankrijk) van de verzekeringsmaatschappij CORUM Life. CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management.

CORUM L'EPARGNE is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 100.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 851 245 183. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs. 

Zij is geregistreerd bij de ORIAS onder nummer 20002932 (www.orias.fr) in haar hoedanigheid van:

 • financieel beleggingsadviseur (CIF), lid van de CNCIF, een door de AMF erkende kamer 
 • Verzekeringstussenpersoon in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon, algemeen verzekeringsagent en niet-exclusief agent voor bank- en betalingsdiensten, onder toezicht van de ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Parijs.

CORUM L'Épargne is eveneens onderworpen aan het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2, in haar hoedanigheid van CIF. Voor meer informatie over de andere ondernemingen van de CORUM Groep, met name de beheersmaatschappijen die de door CORUM L'Epargne verdeelde producten beheren en de levensverzekeringsmaatschappij die het CORUM Life contract aanbiedt, kunt u terecht op de webSite www.corumbutler.com.

De verantwoordelijke voor de publicatie van de webSite is de heer Jonathan WASSERMAN.

1.2 Juridische informatie over de andere vennootschappen van de CORUM Groep

De CORUM Groep bestaat uit de holdingmaatschappij die de rechtstreekse eigenaar is van CORUM AM en haar dochterondernemingen (CORUM L'Epargne), CORUM Life, CORUM Butler Asset Management en hun zusterondernemingen.

Corum Asset Management is een vennootschap voor portefeuillebeheer, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 600.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nr. 531 636 546. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1 rue Euler, 75008 Parijs. Het heeft op 14 april 2011 van de Autorité des Marchés Financiers (AMF) de goedkeuring GP-11000012 gekregen, alsook goedkeuring uit hoofde van de AIFM-Richtlijn 2011/61/EU, 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2. Het beheert de SCPI Corum Origin, Corum XL en Eurion.

CORUM Butler Asset Management, is een maatschappij voor portefeuillebeheer, 2/4 Ely Place Dublin 2 (Ierland), met vergunning van de Centrale Bank van Ierland onder nummer C176313 en met een Europees paspoort, afgegeven op 17/05/2019. Het beheert de fondsen Butler Credit Opportunity, Corum Butler Smart ESG, Corum Butler European High Yield, Corum Butler Short Duration en Corum Eco.

CORUM Life is een verzekeringsmaatschappij, een naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht met een maatschappelijk kapitaal van € 20.000.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nr. 852.264.332, die valt onder het wetboek van verzekeringen. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs. Zij is in Frankrijk erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en is onderworpen aan het toezicht van de ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 Parijs Cedex 9. Zij beheert het contract van Corum Life.

1.3 Hosting van de Site

De Site wordt gehost door Ecritel (www.ecritel.fr), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1 rue Mozart 92110 CLICHY, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nr. 332 484 021 APE 6203Z.  

1.4 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (RCP)

In het kader van deze activiteiten heeft CORUM L'Épargne een verzekeringspolis afgesloten die haar dekt tegen de financiële gevolgen van haar professionele burgerlijke aansprakelijkheid bij CHUBB European Group SE, La Tour Carpe Diem, 31, Place des Corolles, Esplanade Nord 92419 Courbevoie Cedex.se.

2. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIKERS

2.1. Toegang tot de Site

De Site is vrij en vrij toegankelijk. De Uitgever behoudt zich echter het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk te beperken.

De toegang tot bepaalde delen van de Site kan onderworpen zijn aan een voorafgaande registratie volgens een procedure die bij deze gelegenheid wordt toegelicht. Indien van toepassing behoudt de Uitgever zich het recht voor de toegang tot de Site eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te beperken of te weigeren aan elke Gebruiker die de voorwaarden van de Site niet respecteert.

2.2. Hypertext koppelingen

Deze Site kan hyperlinks bevatten naar andere internetSites die door derden worden beheerd. De Uitgever kan de kwaliteit van deze gelinkte Sites echter niet regelmatig controleren. De Uitgever kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze Sites, noch voor de diensten die op deze Sites worden aangeboden.

2.3. Toegang tot producten

De toegang tot de op deze Site gepresenteerde producten kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke geïnteresseerde persoon om vooraf na te gaan of zijn juridische en fiscale status hem in staat stelt in te schrijven op de op de webSite www.corum.nl aangeboden producten, met name volgens de regelgeving van zijn land.

Inschrijvingen op deelbewijzen van SCPI, op deelbewijzen van obligatiefondsen of op levensverzekeringen kunnen risico's inhouden. De waarde van de beleggingen kan stijgen of dalen door ontwikkelingen van de vastgoed- en financiële markten en de valutakoersen. Er is een risico van kapitaalverlies en de inkomsten zijn niet gegarandeerd. Dit zijn langetermijninvesteringen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en het belastingtarief van elke aandeelhouder, en is onderhevig aan wijzigingen.

2.4. Kwaliteit van de verstrekte informatie

De informatie op deze webSite is afkomstig van bronnen die op het moment van publicatie als betrouwbaar en actueel worden beschouwd. Deze informatie kan op een later tijdstip worden gewijzigd. Ondanks alle zorgvuldigheid kan de Site onnauwkeurigheden, actualiseringsfouten of fouten bevatten.

De Uitgever vestigt in het bijzonder de aandacht op het feit dat de op de Site gepubliceerde informatie louter ter informatie wordt verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. De informatie is niet bedoeld om te worden gebruikt voor directe of indirecte marketingdoeleinden in welk land dan ook.

Met name de genoemde prestatiecijfers hebben betrekking op de afgelopen jaren. In het verleden behaalde resultaten van de gepresenteerde producten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Evenzo lopen verwijzingen naar een rangschikking niet vooruit op de toekomstige resultaten van producten die worden aangeboden door CORUM Investments of producten die worden beheerd door CORUM AM of enige andere Beheermaatschappij die deel uitmaakt van de groep CORUM Butler.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die hem/haar ter beschikking wordt gesteld.

3. NALEVING VAN UW RECHTEN

3.1 Klachten

Voor elke klacht kunt u eerst contact opnemen met CORUM L'Épargne om een minnelijke schikking te treffen. De vordering moet worden gericht aan CORUM L'Épargne, 1 rue Euler, 75008, Parijs of per e-mail aan [email protected] 

CORUM L'Épargne verbindt zich ertoe:

 • binnen tien werkdagen de ontvangst van de klacht te bevestigen;
   
 • vervolgens te antwoorden binnen een termijn van ten hoogste twee maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de vordering, behalve in het geval van naar behoren gemotiveerde bijzondere omstandigheden.

Indien het antwoord op de klacht niet bevredigend blijkt, kan de klant de zaak voorleggen aan de volgende bevoegde consumentenbemiddelaar:

Met betrekking tot beleggingsadvies: Le Médiateur, Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02

Voor geschillen in verband met verzekeringsproducten: Le Médiateur de l'Assurance TSA 50110 75441 PARIS CEDEX 09 www.mediation-assurance.org

Voor andere activiteiten: Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS, [email protected]

3.2 Poging tot fraude

Aangezien het risico op fraude gering maar niet uitgesloten is, wordt u, zoals bij elke verkoop van financiële instrumenten door een externe tussenpersoon, aangeraden na te gaan of uw contactpersoon bij CORUM Investments of uw adviseur voor vermogensbeheer wel degelijk een erkende professional is en geen kwaadwillende derde. Het kan raadzaam zijn hun identiteit en kwalificaties te controleren, met name in geval van twijfel. 

Financiële instellingen worden steeds meer blootgesteld aan externe fraude en wij moeten een beroep doen op uw verhoogde waakzaamheid. Wij verzoeken u waakzaam te blijven ten aanzien van verzoeken die verdacht lijken en ons in geval van twijfel te waarschuwen.

Wij of een van onze erkende partners zullen u bijvoorbeeld nooit vragen om geld te storten op een bankrekening buiten Nederland of Frankrijk voor een product/dienst of contract dat wordt aangeboden door CORUM Investments of een andere onderneming van de CORUM Groep. Een inschrijvingsformulier waarop een niet-Nederlandse of -Franse bankrekening is vermeld, moet als een vervalsing worden beschouwd en naar [email protected]ne.fr worden gezonden.

In geval van twijfel nodigen wij u uit telefonisch contact met ons op te nemen op het contactnummer dat op de Site wordt vermeld en tevens de webSite van de Autorité des Marchés Financiers te raadplegen. 

In het kader van haar opdracht om beleggers te beschermen, werkt de Autorité des Marchés Financiers immers regelmatig de zwarte lijst van niet-toegestane en frauduleuze webSites bij. Zij heeft ook een waarschuwing aan beleggers en een persbericht over zwendel gepubliceerd, alsmede een AMF PROTECT EPARGNE-detectie-instrument. 

Voorts wordt eraan herinnerd dat het briefgeheim op het internet niet gewaarborgd is en dat iedere internetGebruiker zelf alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door schadelijke programma's die op het internet circuleren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Uitsluiting van verantwoordelijkheid en garantie van de Uitgever

Het gebruik van de Site en zijn informatie is de enige en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers.

Bijgevolg kunnen de Uitgever, zijn partners, zijn werknemers of elke andere partij die betrokken is bij de creatie en de exploitatie van deze Site niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de toegang, het gebruik, zelfs gedeeltelijk, of de interpretatie van de informatie op deze Site.

4.2 Verantwoordelijkheid en garantie van de Gebruiker van de Site

De Gebruiker waarborgt en vrijwaart de Uitgever, zijn partners, zijn werknemers of elke andere partij die betrokken is bij de creatie en de exploitatie van deze Site tegen elke actie of vordering van een derde die te wijten is aan het gebruik van de Site door de Gebruiker of enige schadelijke gevolgen die direct of indirect verbonden zijn aan het gebruik van de Site.

De Gebruiker neemt aldus alle schade en belangen op zich waartoe de Uitgever, zijn partners, zijn werknemers of elke andere partij die betrokken is bij de creatie en de uitbating van deze Site, zou kunnen worden veroordeeld, evenals de gerechtskosten en de honoraria die daaruit voortvloeien.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk om na te gaan of de Inhoud van de Site in overeenstemming is met de wetgeving van het land van waaruit hij toegang heeft tot de Site. Het is de Gebruiker derhalve verboden de Site te gebruiken op een wijze die strijdig is met de wettelijke, reglementaire of ethische bepalingen die van toepassing zijn krachtens de wetgeving van het land van waaruit hij zich op de Site begeeft. De Uitgever of enige andere partij die betrokken is bij de creatie en exploitatie van deze Site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Site wordt gebruikt.

5. EIGENDOM VAN DE SITE EN ZIJN INHOUD

5.1. Bescherming van de inhoud van de Site

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en de inhoud daarvan (hierna "Inhoud"), met inbegrip van teksten, databanken, software, applicaties, slideshows, logo's, afbeeldingen, tekeningen en grafisch materiaal, zijn eigendom van de Uitgever of van derden die de Uitgever toestemming hebben gegeven deze te gebruiken.

Al deze Inhoud wordt dus beschermd door de Franse en internationale wetgeving, met name en indien van toepassing, op het gebied van auteursrechten, tekeningen- en modellenrechten, merkenrechten en databankrechten.

De op de Site genoemde namen en merken zijn gedeponeerde handelsmerken van de Uitgever of zijn rechtverkrijgenden. Elke reproductie, nabootsing en meer in het algemeen elke exploitatie van deze handelsmerken is verboden.

5.2. Gebruik van de Site

Deze Site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en privé-gebruik door de Gebruiker. De Uitgever verleent de Gebruiker alleen toestemming om de Site te bekijken.

Elk ander gebruik (met name reproductie, representatie, wijziging, aanpassing, verspreiding voor commerciële doeleinden, al dan niet met winstoogmerk) is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Aangezien de Uitgever de producent of eigenaar is van alle of een deel van de databanken die op de Website aanwezig zijn of gebruikt worden, is het ook strikt verboden om bijvoorbeeld de inhoud van de databanken die op de Website verschijnen geheel of gedeeltelijk op te vragen en te gebruiken.

Zij is evenmin verantwoordelijk voor de overdracht van gegevens, de kwaliteit en beschikbaarheid van de telecommunicatienetwerken, of onderbrekingen in de dienstverlening en ontoegankelijkheid van de Site.

6. DIVERSE BEPALINGEN

De Site is ontworpen in Frankrijk en wordt gehost in Frankrijk. De voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.

In geval van een geschil over de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden of, meer in het algemeen, over het gebruik van de Site door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de Franse rechtbanken bevoegd zijn, zelfs in geval van meerdere verweerders of de tussenkomst van derden.

7. SPECIALE GEBIEDEN

Een ruimte gewijd aan de Conseillers en Investissements Financiers partners die een contractuele overeenkomst hebben gesloten met CORUM L'Épargne of met een erkende tussenpersoon, alsook een ruimte (private account) gewijd aan de aandeelhouders van de SCPI of van een CORUM Life contract, zijn toegankelijk via een unieke identificatiecode en een gepersonaliseerd wachtwoord. 1. PRESENTATIE VAN DE SITE

1.1 Algemene informatie

De Site wordt uitgegeven door de onderneming CORUM L'Épargne. CORUM L'Épargne is distributeur van SCPI-vastgoed- en financiële producten en van ICBE- en levensverzekeringspolissen die uitsluitend uit producten van de CORUM Groep bestaan. 

Zij is met name de distributeur van de SCPI's CORUM Origin, CORUM XL en EURION (de laatste vooralsnog alleen beschikbaar in Frankrijk) die worden beheerd door de vermogensbeheerder CORUM Asset Management. CORUM L'Épargne treedt ook op als distributeur van het levensverzekeringscontract CORUM Life (vooralsnog alleen beschikbaar in Frankrijk) van de verzekeringsmaatschappij CORUM Life. CORUM Investments is een merknaam van CORUM Asset Management.

CORUM L'EPARGNE is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 100.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nummer 851 245 183. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs. 

Zij is geregistreerd bij de ORIAS onder nummer 20002932 (www.orias.fr) in haar hoedanigheid van:

 • financieel beleggingsadviseur (CIF), lid van de CNCIF, een door de AMF erkende kamer 
 • Verzekeringstussenpersoon in zijn hoedanigheid van verzekeringstussenpersoon, algemeen verzekeringsagent en niet-exclusief agent voor bank- en betalingsdiensten, onder toezicht van de ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Parijs.

CORUM L'Épargne is eveneens onderworpen aan het toezicht van de Autorité des Marchés Financiers (AMF), 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2, in haar hoedanigheid van CIF. Voor meer informatie over de andere ondernemingen van de CORUM Groep, met name de beheersmaatschappijen die de door CORUM L'Epargne verdeelde producten beheren en de levensverzekeringsmaatschappij die het CORUM Life contract aanbiedt, kunt u terecht op de webSite www.corumbutler.com.

De verantwoordelijke voor de publicatie van de webSite is de heer Jonathan WASSERMAN.

1.2 Juridische informatie over de andere vennootschappen van de CORUM Groep

De CORUM Groep bestaat uit de holdingmaatschappij die de rechtstreekse eigenaar is van CORUM AM en haar dochterondernemingen (CORUM L'Epargne), CORUM Life, CORUM Butler Asset Management en hun zusterondernemingen.

Corum Asset Management is een vennootschap voor portefeuillebeheer, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 600.000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nr. 531 636 546. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1 rue Euler, 75008 Parijs. Het heeft op 14 april 2011 van de Autorité des Marchés Financiers (AMF) de goedkeuring GP-11000012 gekregen, alsook goedkeuring uit hoofde van de AIFM-Richtlijn 2011/61/EU, 17 Place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2. Het beheert de SCPI Corum Origin, Corum XL en Eurion.

CORUM Butler Asset Management, is een maatschappij voor portefeuillebeheer, 2/4 Ely Place Dublin 2 (Ierland), met vergunning van de Centrale Bank van Ierland onder nummer C176313 en met een Europees paspoort, afgegeven op 17/05/2019. Het beheert de fondsen Butler Credit Opportunity, Corum Butler Smart ESG, Corum Butler European High Yield, Corum Butler Short Duration en Corum Eco.

CORUM Life is een verzekeringsmaatschappij, een naamloze vennootschap met een raad van bestuur en een raad van toezicht met een maatschappelijk kapitaal van € 20.000.000, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Parijs onder nr. 852.264.332, die valt onder het wetboek van verzekeringen. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs. Zij is in Frankrijk erkend door de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) en is onderworpen aan het toezicht van de ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 Parijs Cedex 9. Zij beheert het contract van Corum Life.

1.3 Hosting van de Site

De Site wordt gehost door Ecritel (www.ecritel.fr), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1 rue Mozart 92110 CLICHY, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister onder nr. 332 484 021 APE 6203Z.  

1.4 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (RCP)

In het kader van deze activiteiten heeft CORUM L'Épargne een verzekeringspolis afgesloten die haar dekt tegen de financiële gevolgen van haar professionele burgerlijke aansprakelijkheid bij CHUBB European Group SE, La Tour Carpe Diem, 31, Place des Corolles, Esplanade Nord 92419 Courbevoie Cedex.se.

2. WAARSCHUWINGEN VOOR GEBRUIKERS

2.1. Toegang tot de Site

De Site is vrij en vrij toegankelijk. De Uitgever behoudt zich echter het recht voor om eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Site geheel of gedeeltelijk te beperken.

De toegang tot bepaalde delen van de Site kan onderworpen zijn aan een voorafgaande registratie volgens een procedure die bij deze gelegenheid wordt toegelicht. Indien van toepassing behoudt de Uitgever zich het recht voor de toegang tot de Site eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te beperken of te weigeren aan elke Gebruiker die de voorwaarden van de Site niet respecteert.

2.2. Hypertext koppelingen

Deze Site kan hyperlinks bevatten naar andere internetSites die door derden worden beheerd. De Uitgever kan de kwaliteit van deze gelinkte Sites echter niet regelmatig controleren. De Uitgever kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze Sites, noch voor de diensten die op deze Sites worden aangeboden.

2.3. Toegang tot producten

De toegang tot de op deze Site gepresenteerde producten kan voor bepaalde personen of in bepaalde landen aan beperkingen onderhevig zijn. 

Het is de verantwoordelijkheid van elke geïnteresseerde persoon om vooraf na te gaan of zijn juridische en fiscale status hem in staat stelt in te schrijven op de op de webSite www.corum.nl aangeboden producten, met name volgens de regelgeving van zijn land.

Inschrijvingen op deelbewijzen van SCPI, op deelbewijzen van obligatiefondsen of op levensverzekeringen kunnen risico's inhouden. De waarde van de beleggingen kan stijgen of dalen door ontwikkelingen van de vastgoed- en financiële markten en de valutakoersen. Er is een risico van kapitaalverlies en de inkomsten zijn niet gegarandeerd. Dit zijn langetermijninvesteringen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie en het belastingtarief van elke aandeelhouder, en is onderhevig aan wijzigingen.

2.4. Kwaliteit van de verstrekte informatie

De informatie op deze webSite is afkomstig van bronnen die op het moment van publicatie als betrouwbaar en actueel worden beschouwd. Deze informatie kan op een later tijdstip worden gewijzigd. Ondanks alle zorgvuldigheid kan de Site onnauwkeurigheden, actualiseringsfouten of fouten bevatten.

De Uitgever vestigt in het bijzonder de aandacht op het feit dat de op de Site gepubliceerde informatie louter ter informatie wordt verstrekt, zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie van welke aard dan ook. De informatie is niet bedoeld om te worden gebruikt voor directe of indirecte marketingdoeleinden in welk land dan ook.

Met name de genoemde prestatiecijfers hebben betrekking op de afgelopen jaren. In het verleden behaalde resultaten van de gepresenteerde producten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Evenzo lopen verwijzingen naar een rangschikking niet vooruit op de toekomstige resultaten van producten die worden aangeboden door CORUM Investments of producten die worden beheerd door CORUM AM of enige andere Beheermaatschappij die deel uitmaakt van de groep CORUM Butler.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie die hem/haar ter beschikking wordt gesteld.

3. NALEVING VAN UW RECHTEN

3.1 Klachten

Voor elke klacht kunt u eerst contact opnemen met CORUM L'Épargne om een minnelijke schikking te treffen. De vordering moet worden gericht aan CORUM L'Épargne, 1 rue Euler, 75008, Parijs of per e-mail aan [email protected] 

CORUM L'Épargne verbindt zich ertoe:

 • binnen tien werkdagen de ontvangst van de klacht te bevestigen;
   
 • vervolgens te antwoorden binnen een termijn van ten hoogste twee maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de vordering, behalve in het geval van naar behoren gemotiveerde bijzondere omstandigheden.

Indien het antwoord op de klacht niet bevredigend blijkt, kan de klant de zaak voorleggen aan de volgende bevoegde consumentenbemiddelaar:

Met betrekking tot beleggingsadvies: Le Médiateur, Autorité des marchés financiers 17, place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 02

Voor geschillen in verband met verzekeringsproducten: Le Médiateur de l'Assurance TSA 50110 75441 PARIS CEDEX 09 www.mediation-assurance.org

Voor andere activiteiten: Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris, Service Médiation de la consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt - 75008 PARIS, [email protected]

3.2 Poging tot fraude

Aangezien het risico op fraude gering maar niet uitgesloten is, wordt u, zoals bij elke verkoop van financiële instrumenten door een externe tussenpersoon, aangeraden na te gaan of uw contactpersoon bij CORUM Investments of uw adviseur voor vermogensbeheer wel degelijk een erkende professional is en geen kwaadwillende derde. Het kan raadzaam zijn hun identiteit en kwalificaties te controleren, met name in geval van twijfel. 

Financiële instellingen worden steeds meer blootgesteld aan externe fraude en wij moeten een beroep doen op uw verhoogde waakzaamheid. Wij verzoeken u waakzaam te blijven ten aanzien van verzoeken die verdacht lijken en ons in geval van twijfel te waarschuwen.

Wij of een van onze erkende partners zullen u bijvoorbeeld nooit vragen om geld te storten op een bankrekening buiten Nederland of Frankrijk voor een product/dienst of contract dat wordt aangeboden door CORUM Investments of een andere onderneming van de CORUM Groep. Een inschrijvingsformulier waarop een niet-Nederlandse of -Franse bankrekening is vermeld, moet als een vervalsing worden beschouwd en naar [email protected] worden gezonden.

In geval van twijfel nodigen wij u uit telefonisch contact met ons op te nemen op het contactnummer dat op de Site wordt vermeld en tevens de webSite van de Autorité des Marchés Financiers te raadplegen. 

In het kader van haar opdracht om beleggers te beschermen, werkt de Autorité des Marchés Financiers immers regelmatig de zwarte lijst van niet-toegestane en frauduleuze webSites bij. Zij heeft ook een waarschuwing aan beleggers en een persbericht over zwendel gepubliceerd, alsmede een AMF PROTECT EPARGNE-detectie-instrument. 

Voorts wordt eraan herinnerd dat het briefgeheim op het internet niet gewaarborgd is en dat iedere internetGebruiker zelf alle passende maatregelen moet nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door schadelijke programma's die op het internet circuleren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Uitsluiting van verantwoordelijkheid en garantie van de Uitgever

Het gebruik van de Site en zijn informatie is de enige en volledige verantwoordelijkheid van de Gebruikers.

Bijgevolg kunnen de Uitgever, zijn partners, zijn werknemers of elke andere partij die betrokken is bij de creatie en de exploitatie van deze Site niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel of schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit de toegang, het gebruik, zelfs gedeeltelijk, of de interpretatie van de informatie op deze Site.

4.2 Verantwoordelijkheid en garantie van de Gebruiker van de Site

De Gebruiker waarborgt en vrijwaart de Uitgever, zijn partners, zijn werknemers of elke andere partij die betrokken is bij de creatie en de exploitatie van deze Site tegen elke actie of vordering van een derde die te wijten is aan het gebruik van de Site door de Gebruiker of enige schadelijke gevolgen die direct of indirect verbonden zijn aan het gebruik van de Site.

De Gebruiker neemt aldus alle schade en belangen op zich waartoe de Uitgever, zijn partners, zijn werknemers of elke andere partij die betrokken is bij de creatie en de uitbating van deze Site, zou kunnen worden veroordeeld, evenals de gerechtskosten en de honoraria die daaruit voortvloeien.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk om na te gaan of de Inhoud van de Site in overeenstemming is met de wetgeving van het land van waaruit hij toegang heeft tot de Site. Het is de Gebruiker derhalve verboden de Site te gebruiken op een wijze die strijdig is met de wettelijke, reglementaire of ethische bepalingen die van toepassing zijn krachtens de wetgeving van het land van waaruit hij zich op de Site begeeft. De Uitgever of enige andere partij die betrokken is bij de creatie en exploitatie van deze Site kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Site wordt gebruikt.

5. EIGENDOM VAN DE SITE EN ZIJN INHOUD

5.1. Bescherming van de inhoud van de Site

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Site en de inhoud daarvan (hierna "Inhoud"), met inbegrip van teksten, databanken, software, applicaties, slideshows, logo's, afbeeldingen, tekeningen en grafisch materiaal, zijn eigendom van de Uitgever of van derden die de Uitgever toestemming hebben gegeven deze te gebruiken.

Al deze Inhoud wordt dus beschermd door de Franse en internationale wetgeving, met name en indien van toepassing, op het gebied van auteursrechten, tekeningen- en modellenrechten, merkenrechten en databankrechten.

De op de Site genoemde namen en merken zijn gedeponeerde handelsmerken van de Uitgever of zijn rechtverkrijgenden. Elke reproductie, nabootsing en meer in het algemeen elke exploitatie van deze handelsmerken is verboden.

5.2. Gebruik van de Site

Deze Site is uitsluitend bestemd voor persoonlijk en privé-gebruik door de Gebruiker. De Uitgever verleent de Gebruiker alleen toestemming om de Site te bekijken.

Elk ander gebruik (met name reproductie, representatie, wijziging, aanpassing, verspreiding voor commerciële doeleinden, al dan niet met winstoogmerk) is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever.

Aangezien de Uitgever de producent of eigenaar is van alle of een deel van de databanken die op de Website aanwezig zijn of gebruikt worden, is het ook strikt verboden om bijvoorbeeld de inhoud van de databanken die op de Website verschijnen geheel of gedeeltelijk op te vragen en te gebruiken.

Zij is evenmin verantwoordelijk voor de overdracht van gegevens, de kwaliteit en beschikbaarheid van de telecommunicatienetwerken, of onderbrekingen in de dienstverlening en ontoegankelijkheid van de Site.

6. DIVERSE BEPALINGEN

De Site is ontworpen in Frankrijk en wordt gehost in Frankrijk. De voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.

In geval van een geschil over de toepassing of de interpretatie van de voorwaarden of, meer in het algemeen, over het gebruik van de Site door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alleen de Franse rechtbanken bevoegd zijn, zelfs in geval van meerdere verweerders of de tussenkomst van derden.

7. SPECIALE GEBIEDEN

Een ruimte gewijd aan de Conseillers en Investissements Financiers partners die een contractuele overeenkomst hebben gesloten met CORUM L'Épargne of met een erkende tussenpersoon, alsook een ruimte (private account) gewijd aan de aandeelhouders van de SCPI of van een CORUM Life contract, zijn toegankelijk via een unieke identificatiecode en een gepersonaliseerd wachtwoord.