Privacybeleid


Algemeen

CORUM Butler ("de Groep") is de holding die rechtstreeks eigenaar is van CORUM Asset Management, haar zusters en dochterondernemingen. De Groep, waarvan het kapitaal uitsluitend in handen is van haar bestuurders en managers, is gespecialiseerd in vastgoed investeren/sparen en bedrijfsfinanciering voor individuele en institutionele klanten.

CORUM Asset Management (SAS met een kapitaal van 600.000 euro, met maatschappelijke zetel te 1 rue Euler, 75008 Parijs, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nr. 531 636 546, hierna "CORUM AM" genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd).

De verwerking die CORUM AM in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens kan uitvoeren en die betrekking heeft op de Gebruiker, is de strijd tegen het witwassen van geld door financiële organisaties, het beheer en de behandeling van eventuele belangenconflicten die de belangen van haar cliënten kunnen schaden, en het beheer van haar cliënten en prospects.

CORUM AM kan in het kader van de uitbesteding van bepaalde bewerkingen een beroep doen op haar zusterbedrijven en dochterondernemingen.

De Groep verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van de gegevens van de betrokken personen, uitgevoerd via haar website, haar inschrijvingsdocumenten of andere middelen, in overeenstemming is met de AVG en de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés).

 

Definities

Persoonsgegevens: elke informatie die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeert (bijv. naam, telefoonnummer, foto, geboortedatum, woonplaats, enz.) 

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot dergelijke gegevens, ongeacht het gebruikte proces (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, afschermen, wissen of vernietigen, enz.)

Verandwoordelijk voor de verwerking: De verantwoordelijke voor de verwerking is de rechtspersoon (bedrijf, lokale overheid, enz.) of natuurlijke persoon die het doel van een verwerking (ook wel de doelen genoemd) en de manier waarop deze wordt uitgevoerd (ook wel de verwerkingsmiddelen genoemd) bepaalt. In de praktijk en in het algemeen is dit de rechtspersoon die wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

Verwerker: De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon (bedrijf of overheidsinstantie) die gegevens verwerkt namens een andere instantie ("de verwerkingsverantwoordelijke"), als onderdeel van een dienst of levering. Verwerkers hebben verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens, die moeten worden opgenomen in het contract tussen hen en de voor de verwerking verantwoordelijke:

 • een verplichting tot transparantie en traceerbaarheid;
 • vanaf de ontwerpfase van nieuwe producten of de lancering van nieuwe projecten moet rekening worden gehouden met de beginselen van gegevensbescherming;
 • een verplichting om de veiligheid van de verwerkte gegevens te garanderen;
 • een verplichting om bijstand, waarschuwingen en advies te geven (bijvoorbeeld in het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens).

(Bron: CNIL)

 

Rechtsgrondslag en doel van de verwerking

De Groep voert verschillende verwerkingsoperaties uit waarvan de rechtsgrondslagen als volgt zijn: contractuele uitvoering, uw toestemming, haar wettelijke en reglementaire verplichtingen, haar rechtmatige belang.

De doeleinden die aan elke rechtsgrond verbonden zijn, worden hieronder opgesomd:

 • Op basis van de uitvoering van de op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van het door u ondertekende contract, voeren wij de verwerking uit voor de volgende doeleinden:
  • het beheer van de verrichtingen die nodig zijn met betrekking tot de producten of diensten die u hebt afgenomen;
  • het beheer van onze commerciële relatie met u, inclusief de antwoorden op de contactverzoeken die u ons stuurt;
 • Op basis van uw toestemming voeren wij de verwerking uit voor de volgende doeleinden:
  • het beheer van cookies onder voorbehoud van toestemming;
  • het verzenden van elektronische communicatie met betrekking tot de producten en het nieuws van de Groep;
 • Op basis van de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen verwerken wij gegevens voor de volgende doeleinden:
  • het beheer van onze algemene boekhouding;
  • het beheer van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • het beheer van officiële verzoeken van bevoegde controleautoriteiten;
  • de communicatie van informatie en documenten met een regelgevend karakter;
 • Op basis van onze legitieme belangen voeren wij verwerkingshandelingen uit met de volgende doeleinden:
  • de registratie van het bewijs van de uitgevoerde transacties;
  • het voorkomen van fraude;
  • de analyse van uw gegevens, met name om de producten en diensten die wij aanbieden te personaliseren volgens uw profiel, om u al dan niet gepersonaliseerde berichten en mededelingen over onze producten of diensten te sturen;
  • het beheer van cookies, waarvoor geen toestemming nodig is.

De doelen die worden nagestreefd op basis van onze legitieme belangen worden nagestreefd met betrekking tot uw rechten en vrijheden.

 

Verwerkte gegevens

Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens die door CORUM AM, of door een andere entiteit van de Groep, worden verzameld, noodzakelijk en verplicht voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bepaalde gegevens die door CORUM AM worden verwerkt, worden indirect verzameld via een van de verschillende entiteiten van de CORUM Butler Groep. Bovendien kunnen de verzamelde gegevens binnen de Groep zelf worden overgedragen.

 

Betrokkenen

De betrokkenen bij de verwerking zijn:

 • prospecten die contact opnemen met CORUM AM of een andere entiteit van de Groep om informatie te verkrijgen over de aangeboden producten en diensten,
 • klanten van de verschillende entiteiten van de Groep,
 • de partners van de verschillende entiteiten van de Groep,
 • elke gebruiker van deze website.

 

Ontvangers van de gegevens

Voor de hierboven beschreven doeleinden, en alleen voor deze doeleinden, kunnen de verzamelde gegevens worden doorgegeven aan enkele of alle van de hieronder vermelde ontvangers:

 • gemachtigde leden van de interne afdelingen van de verschillende entiteiten van de Groep,
 • de contractuele partners en verwerkers van de Groep,
 • de bevoegde regelgevende en toezichthoudende autoriteiten. 

 

Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden, plus de wettelijke verjaringstermijn. Specifiek:

DoeleindenBewaartermijn
Het beheer van de verrichtingen die nodig zijn met betrekking tot de producten of diensten die u heeft afgenomenVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract
Beheer van onze commerciële relatie met u, inclusief antwoorden op de contactverzoeken die u ons stuurt als u klant bentVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract
Het beheer van onze commerciële relatie met u, inclusief de antwoorden op de contactverzoeken die u ons stuurt als u een prospect bentDe gegevens worden bewaard gedurende drie (3) jaar vanaf de laatste actie van uw kant
Cookiebeheer

De bewaartermijn van de gegevens mag niet langer zijn dan dertien (13) maanden

Het beheer van onze algemene boekhoudingHet lopende boekjaar, vermeerderd met tien (10) jaar vanaf de afsluitingsdatum
Het beheer van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorismeVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract.
Het beheer van de officiële verzoeken van de bevoegde controle-instantiesVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract
De registratie van het bewijs van de uitgevoerde transactiesVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract
Fraudepreventie

Gegevens mogen tot twaalf (12) maanden na het afgeven van de signalering worden bewaard voordat zij worden gekwalificeerd.

Signaleringen die aan het einde van de periode van twaalf (12) maanden als irrelevant of ongeschikt werden beschouwd, worden geschrapt.

Gekwalificeerde signaleringen worden gedurende maximaal vijf (5) jaar na de afsluiting van de fraudezaak bewaard. Voor personen op een lijst van bekende fraudeurs worden hun gegevens na vijf (5) jaar na de datum van opname op de lijst geschrapt.

Als er een gerechtelijke procedure is gestart, worden de gegevens bewaard tot het einde van de gerechtelijke procedure, plus de periode waarin aan de wettelijke vereisten is voldaan. De verjaringstermijn in het algemeen recht in burgerlijke en handelszaken is vijf (5) jaar vanaf het einde van de overeenkomst.

 

Gegevensbescherming

De CORUM Butler Groep besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

De Groep selecteert zorgvuldig partners en verwerkers die persoonlijke gegevens mogen verwerken en ziet erop toe dat zij voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen.

 

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

De CORUM Butler Groep ziet er in principe op toe dat er geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Mocht dit gebeuren, dan zal de Groep de nodige maatregelen treffen om de gegevensuitwisseling te beveiligen. Bijvoorbeeld:

 • door ervoor te zorgen dat de overdracht plaatsvindt in een staat waarover de Europese Commissie een geschiktheidsverklaring heeft afgegeven
 • door de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie ten uitvoer te leggen

 

Rechten en uitoefeningsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b, van de AVG wordt elke betrokkene ervan in kennis gesteld dat hij te allen tijde een verzoek kan indienen bij de Groep aangaande:

 • Toegang tot persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben,
 • Het corrigeren of verwijderen van deze,
 • Een beperking van, of bezwaar tegen, de verwerking,
 • Gegevensoverdracht,
 • Verzet tegen de verwerking,
 • Intrekking van de toestemming.

Om deze bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met CORUM AM:

CORUM Asset Management

T.a.v. Gegevensbeschermingsfunctionaris

1, rue Euler - 75008 Paris,

Indien u, na contact te hebben opgenomen met CORUM AM, van mening bent dat uw rechten op uw gegevens niet worden gerespecteerd, dan kunt u een klacht indienen bij de CNIL (CNIL-klacht) op de website van de CNIL via de online klachtendienst teleservice, of per post door te schrijven naar : CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.Algemeen

CORUM Butler ("de Groep") is de holding die rechtstreeks eigenaar is van CORUM Asset Management, haar zusters en dochterondernemingen. De Groep, waarvan het kapitaal uitsluitend in handen is van haar bestuurders en managers, is gespecialiseerd in vastgoed investeren/sparen en bedrijfsfinanciering voor individuele en institutionele klanten.

CORUM Asset Management (SAS met een kapitaal van 600.000 euro, met maatschappelijke zetel te 1 rue Euler, 75008 Parijs, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs onder nr. 531 636 546, hierna "CORUM AM" genoemd) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de bepalingen van Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd).

De verwerking die CORUM AM in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens kan uitvoeren en die betrekking heeft op de Gebruiker, is de strijd tegen het witwassen van geld door financiële organisaties, het beheer en de behandeling van eventuele belangenconflicten die de belangen van haar cliënten kunnen schaden, en het beheer van haar cliënten en prospects.

CORUM AM kan in het kader van de uitbesteding van bepaalde bewerkingen een beroep doen op haar zusterbedrijven en dochterondernemingen.

De Groep verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van de gegevens van de betrokken personen, uitgevoerd via haar website, haar inschrijvingsdocumenten of andere middelen, in overeenstemming is met de AVG en de Franse wet op de gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés).

 

Definities

Persoonsgegevens: elke informatie die een natuurlijke persoon direct of indirect identificeert (bijv. naam, telefoonnummer, foto, geboortedatum, woonplaats, enz.) 

Verwerking van persoonsgegevens: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot dergelijke gegevens, ongeacht het gebruikte proces (verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, afschermen, wissen of vernietigen, enz.)

Verandwoordelijk voor de verwerking: De verantwoordelijke voor de verwerking is de rechtspersoon (bedrijf, lokale overheid, enz.) of natuurlijke persoon die het doel van een verwerking (ook wel de doelen genoemd) en de manier waarop deze wordt uitgevoerd (ook wel de verwerkingsmiddelen genoemd) bepaalt. In de praktijk en in het algemeen is dit de rechtspersoon die wordt vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger. 

Verwerker: De verwerker is de natuurlijke of rechtspersoon (bedrijf of overheidsinstantie) die gegevens verwerkt namens een andere instantie ("de verwerkingsverantwoordelijke"), als onderdeel van een dienst of levering. Verwerkers hebben verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens, die moeten worden opgenomen in het contract tussen hen en de voor de verwerking verantwoordelijke:

 • een verplichting tot transparantie en traceerbaarheid;
 • vanaf de ontwerpfase van nieuwe producten of de lancering van nieuwe projecten moet rekening worden gehouden met de beginselen van gegevensbescherming;
 • een verplichting om de veiligheid van de verwerkte gegevens te garanderen;
 • een verplichting om bijstand, waarschuwingen en advies te geven (bijvoorbeeld in het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens).

(Bron: CNIL)

 

Rechtsgrondslag en doel van de verwerking

De Groep voert verschillende verwerkingsoperaties uit waarvan de rechtsgrondslagen als volgt zijn: contractuele uitvoering, uw toestemming, haar wettelijke en reglementaire verplichtingen, haar rechtmatige belang.

De doeleinden die aan elke rechtsgrond verbonden zijn, worden hieronder opgesomd:

 • Op basis van de uitvoering van de op uw verzoek genomen precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van het door u ondertekende contract, voeren wij de verwerking uit voor de volgende doeleinden:
  • het beheer van de verrichtingen die nodig zijn met betrekking tot de producten of diensten die u hebt afgenomen;
  • het beheer van onze commerciële relatie met u, inclusief de antwoorden op de contactverzoeken die u ons stuurt;
 • Op basis van uw toestemming voeren wij de verwerking uit voor de volgende doeleinden:
  • het beheer van cookies onder voorbehoud van toestemming;
  • het verzenden van elektronische communicatie met betrekking tot de producten en het nieuws van de Groep;
 • Op basis van de naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen verwerken wij gegevens voor de volgende doeleinden:
  • het beheer van onze algemene boekhouding;
  • het beheer van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
  • het beheer van officiële verzoeken van bevoegde controleautoriteiten;
  • de communicatie van informatie en documenten met een regelgevend karakter;
 • Op basis van onze legitieme belangen voeren wij verwerkingshandelingen uit met de volgende doeleinden:
  • de registratie van het bewijs van de uitgevoerde transacties;
  • het voorkomen van fraude;
  • de analyse van uw gegevens, met name om de producten en diensten die wij aanbieden te personaliseren volgens uw profiel, om u al dan niet gepersonaliseerde berichten en mededelingen over onze producten of diensten te sturen;
  • het beheer van cookies, waarvoor geen toestemming nodig is.

De doelen die worden nagestreefd op basis van onze legitieme belangen worden nagestreefd met betrekking tot uw rechten en vrijheden.

 

Verwerkte gegevens

Tenzij anders vermeld, zijn de gegevens die door CORUM AM, of door een andere entiteit van de Groep, worden verzameld, noodzakelijk en verplicht voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bepaalde gegevens die door CORUM AM worden verwerkt, worden indirect verzameld via een van de verschillende entiteiten van de CORUM Butler Groep. Bovendien kunnen de verzamelde gegevens binnen de Groep zelf worden overgedragen.

 

Betrokkenen

De betrokkenen bij de verwerking zijn:

 • prospecten die contact opnemen met CORUM AM of een andere entiteit van de Groep om informatie te verkrijgen over de aangeboden producten en diensten,
 • klanten van de verschillende entiteiten van de Groep,
 • de partners van de verschillende entiteiten van de Groep,
 • elke gebruiker van deze website.

 

Ontvangers van de gegevens

Voor de hierboven beschreven doeleinden, en alleen voor deze doeleinden, kunnen de verzamelde gegevens worden doorgegeven aan enkele of alle van de hieronder vermelde ontvangers:

 • gemachtigde leden van de interne afdelingen van de verschillende entiteiten van de Groep,
 • de contractuele partners en verwerkers van de Groep,
 • de bevoegde regelgevende en toezichthoudende autoriteiten. 

 

Bewaartermijn van de gegevens

De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het vervullen van de hierboven beschreven doeleinden, plus de wettelijke verjaringstermijn. Specifiek:

DoeleindenBewaartermijn
Het beheer van de verrichtingen die nodig zijn met betrekking tot de producten of diensten die u heeft afgenomenVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract
Beheer van onze commerciële relatie met u, inclusief antwoorden op de contactverzoeken die u ons stuurt als u klant bentVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract
Het beheer van onze commerciële relatie met u, inclusief de antwoorden op de contactverzoeken die u ons stuurt als u een prospect bentDe gegevens worden bewaard gedurende drie (3) jaar vanaf de laatste actie van uw kant
Cookiebeheer

De bewaartermijn van de gegevens mag niet langer zijn dan dertien (13) maanden

Het beheer van onze algemene boekhoudingHet lopende boekjaar, vermeerderd met tien (10) jaar vanaf de afsluitingsdatum
Het beheer van de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorismeVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract.
Het beheer van de officiële verzoeken van de bevoegde controle-instantiesVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract
De registratie van het bewijs van de uitgevoerde transactiesVoor de volledige duur van de contractuele relatie, vervolgens vijf (5) jaar vanaf het einde van het contract
Fraudepreventie

Gegevens mogen tot twaalf (12) maanden na het afgeven van de signalering worden bewaard voordat zij worden gekwalificeerd.

Signaleringen die aan het einde van de periode van twaalf (12) maanden als irrelevant of ongeschikt werden beschouwd, worden geschrapt.

Gekwalificeerde signaleringen worden gedurende maximaal vijf (5) jaar na de afsluiting van de fraudezaak bewaard. Voor personen op een lijst van bekende fraudeurs worden hun gegevens na vijf (5) jaar na de datum van opname op de lijst geschrapt.

Als er een gerechtelijke procedure is gestart, worden de gegevens bewaard tot het einde van de gerechtelijke procedure, plus de periode waarin aan de wettelijke vereisten is voldaan. De verjaringstermijn in het algemeen recht in burgerlijke en handelszaken is vijf (5) jaar vanaf het einde van de overeenkomst.

 

Gegevensbescherming

De CORUM Butler Groep besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van persoonsgegevens. Er zijn technische en organisatorische maatregelen genomen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.

De Groep selecteert zorgvuldig partners en verwerkers die persoonlijke gegevens mogen verwerken en ziet erop toe dat zij voldoen aan de geldende wettelijke verplichtingen.

 

Gegevensoverdracht buiten de Europese Unie

De CORUM Butler Groep ziet er in principe op toe dat er geen persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden doorgegeven. Mocht dit gebeuren, dan zal de Groep de nodige maatregelen treffen om de gegevensuitwisseling te beveiligen. Bijvoorbeeld:

 • door ervoor te zorgen dat de overdracht plaatsvindt in een staat waarover de Europese Commissie een geschiktheidsverklaring heeft afgegeven
 • door de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie ten uitvoer te leggen

 

Rechten en uitoefeningsvoorwaarden

Overeenkomstig artikel 13, lid 2, onder b, van de AVG wordt elke betrokkene ervan in kennis gesteld dat hij te allen tijde een verzoek kan indienen bij de Groep aangaande:

 • Toegang tot persoonlijke gegevens die op hem/haar betrekking hebben,
 • Het corrigeren of verwijderen van deze,
 • Een beperking van, of bezwaar tegen, de verwerking,
 • Gegevensoverdracht,
 • Verzet tegen de verwerking,
 • Intrekking van de toestemming.

Om deze bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met CORUM AM:

CORUM Asset Management

T.a.v. Gegevensbeschermingsfunctionaris

1, rue Euler - 75008 Paris,

Indien u, na contact te hebben opgenomen met CORUM AM, van mening bent dat uw rechten op uw gegevens niet worden gerespecteerd, dan kunt u een klacht indienen bij de CNIL (CNIL-klacht) op de website van de CNIL via de online klachtendienst teleservice, of per post door te schrijven naar : CNIL - Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07.