Prestaties

Vastgoedbeleggingsmaatschappij CORUM kondigt resultaten voor 2023 aan die opnieuw boven de doelstellingen liggen

‘Vlaggenschip’-fonds CORUM Origin behaalt sinds lancering voor 12e jaar op rij rendementsdoelstelling

 

De vastgoedbeleggingsfondsen van CORUM hebben in 2023 rendementen1 behaald van 6,06% (CORUM Origin), 5,40% (CORUM XL) en 5,67% (CORUM Eurion), waarmee ze ook het afgelopen jaar hun rendementsdoelstellingen hebben overtroffen. Bovendien is de waarde van de vastgoedportefeuilles over het geheel genomen stabiel gebleven in 2023, zo is gebleken uit de jaarlijkse taxatie van de activa.

Voor beleggers zal 2023 het omslagpunt zijn geweest van een periode die in 2022 begon met de stijging van de rente als gevolg van de inflatie. Terwijl de Nederlandse overheid eind 2021 staatsleningen verstrekte tegen een 10-jaarsrentetarief van -0,12%, steeg deze rente naar 2,82% eind december 2022 en bereikte een hoogtepunt van 3,31% begin oktober 20232. Sindsdien is het gedaald naar 2,27% op 31 december 2023, in lijn met de daling van de inflatie (met nog een piek van 8% in februari 2023, bedroeg de inflatie afgelopen december 1,2%)3. Door het beleid van hoge rentetarieven om de inflatie te bestrijden, zullen sommige landen in de eurozone een recessie doormaken (bijvoorbeeld Oostenrijk, waar de inflatie in 2023 7,88% bedroeg tegen 2,9% voor de eurozone, het land is in een recessie terechtgekomen na een daling van de economische groei van -1,4% in het tweede kwartaal van 2023 en vervolgens -1,8% in het derde kwartaal van 20234).

De stijging van de rente heeft een impact gehad op ons leven als consument, maar ook op het gedrag van spaar- beleggingsproducten in 2023.

Vastgoedfondsen van CORUM keren hun beleggers meer uit dan de jaarlijkse doelstellingen

Bij oprichting is voor alle drie de vastgoedfondsen van CORUM een jaarlijkse rendementsdoelstelling1 vastgesteld, die aan de beleggers is bekendgemaakt. Sindsdien hebben ze deze elk jaar behaald of overtroffen. Zo ook in 2023, de beleggers van de fondsen hebben afgelopen jaar wederom meer uitgekeerd gekregen dan de rendementsdoelstellingen.

Dit is het resultaat van een strategie waarin de vastgoedbeheerder alleen kapitaal ophaalt dat het onder juiste omstandigheden kan investeren, continu op zoek is naar goede deals voor zowel aan- als verkopen en gebouwen verhuurt aan stabiele huurders die over een langere periode potentiële huur kunnen betalen.

De daling van de vastgoedprijzen na de stijging van de rentetarieven en een algehele daling van het aantal kopers in de markt in 2023, zorgden voor een gunstig klimaat voor enkele vastgoedkopers. Dit was vorig jaar dan ook het geval voor de CORUM vastgoedfondsen, dankzij een kapitaalinstroom van ongeveer 1,1 miljard euro over het hele jaar, bijna evenveel als in 2022 (ca. 1,2 miljard euro). 

Zo konden de fondsen 25 nieuwe gebouwen aankopen met een rendement1 dat op de dag van aankoop hoger was dan voorgaande jaren. In 2023 investeerden de vastgoedfondsen bijna 20% van hun totale kapitalisatie (6 miljard euro)5.
 

Resultaten van de CORUM vastgoedfondsen - 2023

 

De rendementen1 in 2023 zijn lager uitgevallen dan in 2022 (in 2022 noteerden CORUM Origin een resultaat van 6,88%, CORUM XL van 5,97% en CORUM Eurion 6,47%). Dit is te verklaren door de aandeelprijsstijging die de drie vastgoedfondsen in 2022 hebben doorgevoerd (+4,13% voor CORUM Origin, +3,17% voor CORUM XL en +5,39% voor CORUM Eurion). Bij gelijkwaardige huren leidt een verhoging van de aandeelprijs automatisch tot een lagere prestatie in het volgende jaar. Als de vastgoedbeheerder de aandeelprijzen van zijn fondsen in 2022 ongewijzigd had gelaten, dan was het rendement in 2023 op 6,31% uitgekomen voor CORUM Origin, 5,57% voor CORUM XL en 5,98% voor CORUM Eurion.

CORUM geeft aan de aandeelkoersen in 2022 bewust te hebben verhoogd, zodat de waardestijging van de activa direct en tastbaar in handen van de aandeelhouders kwam. Bovendien stelde de stijging bestaande en nieuwe aandeelhouders op gelijke hoogte. In 2023 zijn de aandeelprijzen dus niet verhoogd.

De taxaties van de activa - die standaard aan het eind van het jaar worden uitgevoerd door een onafhankelijke taxateur – hebben uitgewezen dat het vastgoed van de drie vastgoedfondsen in 2023 over het algemeen stabiel is gebleven7. Dit bevestigt de goede voorwaarden waartegen het vastgoed is aangekocht.

Het niveau van het Britse pond, dat wordt gebruikt om de activa van CORUM XL (het enige vastgoedfonds dat buiten de eurozone investeert) te taxeren, bedroeg op 31 januari 2023 €1,15: een relatief laag niveau, waardoor er koopkansen in de Britse markt blijven bestaan. Sinds 2019 is echter een opwaartse trend te zien, het pond wordt sterker en staat nu hoger dan de gemiddelde prijs waartegen CORUM XL zijn vastgoed kocht (€1,14 per pond). Als deze stijging doorzet, opent dit interessante perspectieven voor toekomstige vastgoedverkopen in het Verenigd Koninkrijk.

 

De door CORUM verkochte producten zijn langetermijnbeleggingen die geen rendements- of resultaatsgarantie bieden en een risico van kapitaalverlies en liquiditeit inhouden. De inkomsten zijn niet gegarandeerd en hangen af van de ontwikkeling van de vastgoed- en financiële markten en van de wisselkoers. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

De vastgoedfondsen CORUM Origin, SCPI-visum nr. 12-17 van de AMF op 24 juli 2012; CORUM XL, SCPI-visum nr. 19-10 van de AMF op 28 mei 2019; CORUM Eurion, SCPI-visum nr. 20-04 van de AMF op 21 januari 2020, worden beheerd door CORUM Asset Management, een vermogensbeheerder, SAS met een kapitaal van € 600.000, Handel- en vennootschapsregister Parijs nr. 531 636 546, hoofdkantoor gevestigd te 1 rue Euler 75008 Parijs, goedgekeurd door de AMF (Autorité des marchés financiers, 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 2) op 14 april 2011 onder nummer GP-11000012 en krachtens de AIFM-richtlijn 2011/61/EU.

 

1 Rendement: het bruto dividend, vóór Franse en buitenlandse belastingen (betaald door het fonds voor rekening van de aandeelhouder), dat uitgekeerd wordt over het jaar N (inclusief het buitengewoon interim-dividend en het gedeelte dat als kapitaalwinst wordt uitgekeerd, dat wil zeggen 0,13% voor CORUM Origin in 2023), gedeeld door de aankoopprijs van het aandeel op 1 januari van het jaar N. Dankzij deze indicator kan de jaarlijkse financiële prestatie van CORUM Origin worden gemeten.

2 Bron: De Nederlandsche Bank 

3 Bron: CBS

4 Bron: Statistics Austria

5 De gedane aankopen zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.

6 Het effectief rendement meet de rendabiliteit van de belegging over een bepaalde periode. Het houdt rekening met de ontwikkeling van de waarde van het aandeel, het over de periode uitgekeerde dividend en de door de belegger gedragen inschrijvings- en beheerskosten.

7 Volgens recente waarderingen door externe taxateurs